Prisvärda tjänster

Hyr en lastmaskin enkelt och smärtfritt

Har du projekt i trädgården, en grushög som behöver flyttas eller träd/ris som är jobbigt att se på?

Hyr en lastmaskin och gör det du behöver fixa utan att slita ryggen av dig.


Nu kan du enkelt hyra en lastmaskin med tillbehör som underlättar ditt projekt.
Tillbehör som finns är skopa, pallgafflar, krokodil-grip och avjämnins-balk.

1500kr ink moms för privatpersoner 

1500 ex moms för företag

Villkor

Att hyra en lastmaskin

hyra minigrävare pris Hyr Min Maskin - Minigrävare, Lastare, Skylift
Pris & bokning

Tryck på “Boka Nu” för att skicka ett mail om bokning. Betalning sker med Swish eller kort vid leverans eller faktura efter kreditkontroll. 

Självriskreducering erbjuds för 299 kr inkl moms/dag (reducering från 10 000 till 1000 SEK).

Utkörningspris från 1500 kr inkl moms Tur och retur för Stockholms gränskommuner.

Tillägg utanför södra Stockholm.

Maskinerna levereras i regel kvällen före hyresdag och hämtas efter kl 17.   

Vi kontaktar er inför leverans. 

Det finns även möjlighet att hämta maskinerna själva.

Företag som hyr längre period över helger betalar ej för helgdagar när maskinerna ej används.

Allmänna villkor för uthyrning av maskiner

Tillämplighet
Dessa allmänna hyresvillkor tillämpas vid uthyrning av utrustning och maskiner utan förare. Eventuell ändring av villkoren förutsätter skriftlig form.

Hyresobjekt – Hyrestid
Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet är beställt och finns tillgängligt för avhämtning eller har fraktas till beställd plats tills den dag hyresobjektet återlämnas.

Hyresobjektet skall avlämnas eller hämtas enligt överenskommelse. Hyresobjektet anses som återlämnat när retursedel eller kvittens har utfärdats. Om ej maskinerna återlämnas inom avtalad tid har hyresgivaren rätt att hämta maskinerna och fakturera för transportkonstnad.

Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara väl rengjort och i gott skick i med hänsyn till normal förslitning. Är hyresobjektet ej rengjort debiteras hyrestagaren tvätt som uppgår till 850kr/h exkl moms.

Anmärkning mot hyresobjekt eller instruktion skall, för att kunna göras gällande, snarast skriftligen anmälas till uthyraren, dock senast samma dag som hyresobjektet blivit tillgängligt för hyrestagaren.

Uppkomna skador som ej är normalt slitage debiteras hyrestagaren. Punkteringar på maskiner och släp ersätts av hyrestagaren. Helgerna hyrs ut hela dvs hyr man endast lördag eller söndag är det samma pris som att hyra hela helgen.

Ersättning
Grundhyra debiteras för hyresobjektet vid varje hyrestillfälle enligt prislista. Avtalad dagshyra utgör hyrespris per hyresobjekt och dag. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas maskinen mer än ett arbetsskift om 8 timmar debiteras 250kr per timme. För stillestånd och driftsavbrott som uthyraren är ansvarig för utgår ingen hyra. Avtalade hyror är exklusive mervärdesskatt. Fakturering kan ske efter godkänd kreditprövning, annars gäller kortbetalning vid utlämnandet. Det fakturerade beloppet skall vara uthyraren tillhanda senast det datum som anges som förfallodatum på fakturan (10 dagar om ej annat är överenskommet). Fakturor hanteras av vår fakturahanteringspartner PS Betalningsservice. Vid försenad betalning utgår gällande referensränta plus 8 procentenheter samt lagstiftad påminnelseavgift om f.n. 60 kronor. Inkassoavgift uppgår till 180kr. Uthyraren har rätt att vid avtalets ingående begära att hyrestagaren ställer säkerhet motsvarande de antal dagshyror som anges för respektive maskin/utrustning i uthyrarens prislista eller annan betryggande säkerhet. Fakturan skickas med epost. Faktura avgift tillkommer med 49kr.

Användning
Hyresobjektet får endast användas för sådana arbetsuppgifter och under sådana arbetsförhållanden för vilket det är avsett. Hyresobjektet får inte, utan särskilt tillstånd från uthyraren, flyttas till annan arbetsplats än som avtalats eller användas av annan än hyrestagaren. Hyresobjektet uthyres för användning i 8tim per dag, efter det debiteras 250kr per timme.

Maskinen levereras med full tank, hyrestagaren kan välja på att återfylla maskinen innan upphämtning eller att köpa bränslet i tanken i samband med bokning och i det fallet ej behöver fundera på att återlämna maskinen fulltankad.

Återlämning skall ske på sista hyresdagen före kl 16:30. Försäkring mot stöld och skadegörelse gäller ej vid ett sådant tillfälle och hyrestagaren blir ersättningsyldig.

Ansvar
Uthyraren svarar för kostnad till följd av normal förslitning. Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för förlust av hyresobjektet/tillbehör samt för samtliga skador som inte utgör normal slitage. Skada skall anmälas till uthyraren för beslut om hur hyresobjektet skall repareras. Hyresobjekt som förlorats eller skadats p.g.a oaktsamhet som inte är normalt slitage så att det inte kan repareras skall ersättas av hyrestagaren med belopp motsvarande återanskaffningskostnaden. Maskiner med gummilarver eller gummidäck ska hanteras varsamt. Att använda maskinerna på sprängsten eller liknande underlag är ej att betrakta som normalt slitage och skador debiteras hyrestagaren.
Hyrestagaren ansvarar under hyrestiden för skada som genom hyresobjektet uppkommer för honom själv eller tredje man. Vid skada på maskin debiteras självrisk enligt gällande avtal dock ej vid oaktsamhet. Uthyraren ansvarar således inte för skada som uppkommer till följd av leveransförsening, stillestånd eller driftsavbrott. Hyrestagaren ansvarar för all skada, d v s såväl person, sakskador, följdskador som ren förmögenhetsskada som tillfogas honom själv eller tredje man i samband med hyresobjektets transport, placering, driftstörning eller användning under hyrestiden.
Borttappande av nycklar debiteras med 3000kr per nyckel.

Hävande
Part har rätt att häva avtalet för det fall motparten gör sig skyldig till avtalsbrott och inte inom tre dagar vidtar rättelse efter erinran därom. Om hyrestagaren ej återlämnar hyresobjektet i avtalad tid eller eljest åsidosätter sina förpliktelser enligt Hyresavtalet äger Uthyraren rätt att med omedelbar verkan häva avtalet och återta hyresobjektet på Hyrestagarens bekostnad. Om hyrestagaren inte erlägger betalning inom avtalad tid, ställer in sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar är uthyraren berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet samt återta hyresobjektet på hyrestagarens bekostnad. Uthyraren har rätt att under hyrestiden avbryta kontraktet om uthyraren anser att maskinerna används på vårdslöst sätt eller om arbete utförs utan rätt säkerhetsmedvetande

Enkelt. Lokalt. Effektivt.

Kontakt

Skicka din fråga

Vill du bli kontaktad eller har övriga funderingar, använd formuläret nedan.
Namn E-post Meddelande Skicka in